Stanovy občianskeho združenia Mona Sentimental

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Občianske združenie Mona Sentimental (ďalej len združenie) je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie, ktoré rozvíja činnosť na území Slovenskej republiky i v zahraničí.
 2. Sídlom združenia je: Šoltésovej 18, Bratislava 1, 81108
 3. Združenie je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti.
 4. Cieľom združenia je:
  - rozvíjanie povedomia o slovenskej kultúre doma i v zahraničí
  - propagácia slovenskej literárnej, filmovej, divadelnej a hudobnej tvorby v zahraničí
  - pomoc pri hľadaní a rozvíjaní mladých talentov v oblasti literatúry, divadla, hudby a filmu
  - publikačná činnosť v kultúrnej sfére

II. Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  a/ Valné zhromaždenie členov združenia
  b/ Rada združenia
  c/ Dozorná rada
 2. Valné zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom združenia. Ostatné orgány sú
  ním volené.
 3. Funkčné obdobie orgánov združenia je dvojročné.
 4. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná
  primeraná odmena a náhrada hotových výdavkov.

III. Valné zhromaždenie členov združenia

 1. Valné zhromaždenie členov združenia zvoláva predseda združenia minimálne raz za jeden rok. Ak o to písomne požiada polovica členov združenia, predseda je povinný zvolať valné zhromaždenie do jedného mesiaca.
 2. Člen združenia môže písomne poveriť iného člena, aby ho zastúpil na Valnom zhromaždení združenia. Zastúpený člen sa tým považuje za prítomného.
 3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov.
 4. Valné zhromaždenie členov združenia rozhoduje o všetkých základných otázkach, a to najmä:
  - schvaľuje vnútorný poriadok združenia, rokovací a volebný poriadok,
  - schvaľuje ročný príspevok členov na činnosť združenia (členské príspevky)
  - schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia,
  - rozhoduje o zániku združenia, schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky
  - schvaľuje programové ciele, správy o činnosti a hospodárení
  - schvaľuje rozpočet združenia pre budúce obdobie
  - rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí

Členovia prípravného výboru sa automaticky stávajú členmi združenia.

IV. Rada združenia

 1. Rada združenia má troch členov a riadi činnosť združenia medzi zhromaždeniami združenia.
 2. Rada združenia je uznášaniaschopná, ak sú prítomné 2/3 členov Rady združenia. Na platnosť rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady združenia.
  Rada združenia:
  - zvoláva zhromaždenie členov združenia
  - vedie zoznam členov združenia
  - spravuje majetok združenia
  - informuje členov o činnosti združenia
  - chráni a presadzuje záujmy členov združenia
  - vykonáva ďalšiu činnosť, pokiaľ nie je v právomoci iných orgánov združenia
 3. Rada združenia volí a odvoláva spomedzi svojich členov predsedu, podpredsedu a hovorcu združenia. Predseda a podpredseda zastupujú združenie navonok a konajú v jeho mene vo všetkých veciach. Vykonávajú neodkladné rozhodnutia v čase medzi zasadnutiami Rady združenia a riadia činnosť združenia. Predseda a podpredseda konajú samostatne.
 4. Rada združenia sa schádza spravidla trikrát do roka. Schôdze Rady združenia zvoláva Predseda alebo podredseda združenia, ak nie je určené vo vnútornom poriadku združenia inak.

V. Dozorná rada

 1. Dozorná rada má troch členov, ktorých volí Valné zhromaždenie združenia.
 2. Dozorná rada:
  - kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaŽdenia členov združenia a činnosť Rady združenia. Za týmto účelom má prístup ku všetkým dokladom združenia.
  - dohliada na riadny výkon činností vykonávaných v rámci združenia
  - kontroluje hospodárenie združenia
  - volí zo svojich členov predsedu, ktorý riadi činnosť Dozornej rady
  - je oprávnená požiadať Radu združenia o zvolanie Valného zhromaždenia členov v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú dôležité pre samotnú činnosť združenia. Ak Rada združenia nezvolá Valné zhromaždenie členov združenia do 1 mesiaca odo dňa doručenia písomnej Žiadosti Dozornej rady Rade združenia (predsedovi alebo podpredsedovi), Dozorná rada zvolá Valné zhromaždenie členov združenia do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty pre zvolanie Valného zhromaždenia Radou združenia.

VI. Členstvo v združení

 1. členom združenia môže byť fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
  a/ je plne spôsobilá na právne úkony
  b/ je bezúhonná
  c/ je osobnosťou, ktorá preukázala záujem a prínos v oblasti kultúry a umenia
  d/ má písomné odporúčanie troch členov združenia
 2. Návrh na zápis za člena podáva fyzická osoba Valnému zhromaždeniu združenia.
  Návrh obsahuje:
  - životopis
  - podklady preukazujúce splnenie bodu 1
  - písomné odporúčanie troch členov združenia
 3. O navrhnutých kandidátoch hlasuje Valné zhromaždenie. Za každého potencionálneho člena musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 4. Voľby nových členov združenia sú tajné.
 5. členstvo v združení môže byť zrušené Valným zhromaždením združenia v týchto prípadoch:
  - ak člen združenia zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho
  - ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená
  - ak člen združenia písomne oznámi Valnému zhromaždeniu zrušenie členstva
  - ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
  - ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil pri vykonávaní činnosti v združení
  - ak mu bolo uložené disciplinárne opatrenie pre obzvlášť hrubé porušenie povinnosti člena združenia
  - ak porušil stanovy alebo dobrú povesť združenia.
 6. Návrh na zrušenie členstva spolu s uvedením dôvodu zrušenia členstva predkladá Valnému zhromaždeniu. K prijatiu rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia. V prípade zániku členstva smrťou, prípadne dobrovoľným sa vzdaním, Valné zhromaždenie nehlasuje, ale vezme predmetnú skutočnosť na vedomie.

  V takomto prípade členstvo v združení zaniká dňom smrti, resp. dňom doručenia Žiadosti o zrušenie členstva.

VII.Práva a povinnosti členov združenia

 1. členovia združenia sú pri výkone činností v združení povinní:
  - dodržiavať všetky platné právne normy a predpisy týkajúce sa výkonu činnosti realizovaných v združení
  - dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy, ktoré podrobne ukladajú povinnosti členom združenia
  - platiť členské príspevky
 2. členovia združenia majú právo plnohodnotne sa zúčastňovať činnosti združenia a taktiež voliť a byť volení do orgánov združenia a byť informovaní o zámeroch a aktivitách združenia.

VIII. Hospodárenie združenia

 1. Majetok združenia tvoria:
  - členské príspevky
  - dary sponzorov
  - hmotný majetok združenia
  - prostriedky získané pri organizovaní rôznych aktivít v rámci cieľov činnosti združenia
  - získanie grantov a finančnej podpory
  - príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedeným účelom vzniku združenia.

IX. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
  a/ dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
  b/ právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení
 2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Vykoná ho likvidátor, určený Valným zhromaždením. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátor najskôr vyrovná záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Likvidačný zostatok bude venovaný právnickej osobe, ktorá nie je založená za účelom zisku.

X. Prechodné ustanovenia

 1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia automaticky stávajú členmi združenia.
 2. Predsedom Valného združenia a štatutárnym zástupcom Mona Sentimentál sa stáva Renata Deáková
 3. Podpredsedom Valného zhromaždenia Mona Sentimental sa stáva Martin Domček